Trang chủ Phát triển bền vững Văn hóa doanh nghiệp

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Điện Quang luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho mỗi thành viên chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm khác biệt vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của công ty

Điện Quang luôn hành động với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của khách hàng, cổ đông và người lao động

Tôn trọng sự khác biệt là nét văn hóa quan trọng của Điện Quang. Công ty luôn đề cao sự tôn trọng giữa các cá nhân/đơn vị với nhau trên tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm. Đồng thời tôn trọng các nguyên tắc và định hướng của tổ chức đã được Ban lãnh đạo ban hành.

Định hướng kết quả (Result oriented) là một giá trị và nét văn hóa doanh nghiệp của Điện Quang. Công ty xác định mọi hoạt động của cá nhân/đơn vị đều theo định hướng lấy kết quả làm trọng. Kết quả phải được hiểu theo nghĩa lấy khách hàng và hiệu quả kinh doanh bền vững làm trọng tâm.

Video VĂN HÓA DOANH NGHIỆP