Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ số 65, ngày 19/12/2018


 

Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu 

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP 2 CHI NHÁNH

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP 2 CHI NHÁNH


 

Công bố thông tin thành lập 2 chi nhánh ngày 16/01/2019 

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU


 

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 16/01/2019  


Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu số 64 ngày 19-12-2018


 

Nghị quyết HĐQT Công ty CP Bóng đèn Điện Quang 

BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ HỒ THỊ KIM THOA

Báo cáo giao dịch người liên quan, người nội bộ Hồ Thị Kim Thoa


Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang báo cáo  

BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN - HỒ THỊ KIM THOA

BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN - HỒ THỊ KIM THOA


 

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang( DQC) báo cáo  


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - PHẠM LÊ MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ - PHẠM LÊ MINH

 


Công ty CP Bóng đèn Điện Quang( DQC) báo cáo giao dịch cổ phiếu 

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - HỒ THỊ KIM THOA

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - HỒ THỊ KIM THOA


 

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang( DQC) thông báo giao dịch cổ phiếu 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ PHẠM LÊ MINH

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ - Ngày 01/10/2018


Công ty CP Bóng đèn Điện Quang( DQC) thông báo giao dịch cổ phiếu 


Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 

Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập công ty

 Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập công ty 


TOP