Trang chủ Phát triển bền vững Văn hóa doanh nghiệp

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

 Điện Quang luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho mỗi thành viên dám nghĩ dám làm khác biệt vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Công ty.

 Điện Quang coi rộng lượng là nền tảng để phát huy sáng tạo và tập hợp trí tuệ tập thể.

Điện Quang luôn hành động với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của 3 ông chủ: khách hàng, cổ đông và người lao động.

Video VĂN HÓA DOANH NGHIỆP