TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Creativity Dien Quang always encourages and supports every member who dares to think differently for the prosperous and sustainable development of the Company.

Creativity Dien Quang always encourages and supports every member who dares to think differently for the prosperous and sustainable development of the Company.

Responsibility Dien Quang always act in its three owners’ best interest with the highest level of responsibility: customers, shareholders and employees.

Responsibility Dien Quang always act in its three owners’ best interest with the highest level of responsibility: customers, shareholders and employees.

(Tiếng Việt)

Tôn trọng sự khác biệt là nét văn hóa quan trọng của Điện Quang. Công ty luôn đề cao sự tôn trọng giữa các cá nhân/đơn vị với nhau trên tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm. Đồng thời tôn trọng các nguyên tắc và định hướng của tổ chức đã được Ban lãnh đạo ban hành.

(Tiếng Việt)

Định hướng kết quả (Result oriented) là một giá trị và nét văn hóa doanh nghiệp của Điện Quang. Công ty xác định mọi hoạt động của cá nhân/đơn vị đều theo định hướng lấy kết quả làm trọng. Kết quả phải được hiểu theo nghĩa lấy khách hàng và hiệu quả kinh doanh bền vững làm trọng tâm.

Video about corporate culture